ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 58 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทร.045960560
ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
ประกาศปิดเรียน
ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา เรื่องการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565
การปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ 2565
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการภายใน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองผู้ประกอบการผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษาและนักเรียนรับทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 03 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 04 เม.ย. 66
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 20 มี.ค. 66
พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 07 มี.ค. 66
ประกาศ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 15 ก.พ. 66
ประกาศ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 15 ก.พ. 66
มาตรการป้องกันความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 09 ม.ค. 66
แจ้งประกาศและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 09 ม.ค. 66
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนฯ 15 ธ.ค. 65
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ิสินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 05 ธ.ค. 65
งานธุรการ
เอกสารการประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน 26 พ.ค. 66
เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน 26 พ.ค. 66
การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาฯ 26 พ.ค. 66
ทะเบียนหนังสือ 26 พ.ค. 66
โครงการ/รายงานโครงการ/รายงานผลการดำเนินงานฯ 26 พ.ค. 66
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ - ประเมินความพึงพอใจ 26 พ.ค. 66
เกียรติบัตร/รายงานขยายผลการอบรม SMSS 13 ก.พ. 66
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ 23 พ.ค. 66
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ 23 พ.ค. 66
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 23 พ.ค. 66
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ 23 พ.ค. 66
ตรวจสอบการจ่ายเงินค่าสมาคมผู้ปกครองนักเรียน 25 มี.ค. 66
เอกสารยืมเงิน เบิกเงินเดินทางไปราชการ ล้างหนี้ ไฟล์ word แก้ไขได้ 25 มี.ค. 66
สลิปเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 23 มี.ค. 66
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว 13 ก.พ. 66
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานผลการปฏิบิติงานกลุ่มบริหารวิชาการ2565 23 ก.พ. 66
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 06 มิ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 28 ส.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 28 ส.ค. 64
ตารางสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 28 ส.ค. 64
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 07 ก.ค. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ครั้งที่ 1/2565 30 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน ITA Online 30 ก.ย. 65
นางสาวปัณณธร ละโป้ กล่าวลาผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 30 ก.ย. 65
ส่งนางสาวพัชรวดี บุญมาก ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 30 ก.ค. 65
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และรับส่งบุคลากร วันที่ 30 ธันวาคม 2564 05 ม.ค. 65
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูธงชัย อภิพุทธิกุล 05 ม.ค. 65
คณะฝ่ายบริหารเข้าอวยพรปีใหม่แด่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน 05 ม.ค. 65
กลุ่มบริงานบุคคลจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาชุดใหม่ 15 มี.ค. 64
งานนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 20 มี.ค. 66
คำสั่งแม่บทฉบับปรับปรุง 2565 20 มี.ค. 66
รายงานการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 20 มี.ค. 66
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 SAR 20 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 31 ต.ค. 65
ลิ้งส่งโครงการปีงบประมาณ 66 31 ต.ค. 65
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 65 30 ก.ย. 65
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 30 ก.ย. 65
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียน 03 พ.ค. 66
คำสั่งคณะกรรมการสภานนักเรียน65 30 ก.ย. 65
ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 30 ก.ย. 65
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2565 06 ก.ค. 64
คำสั่งจัดทำคู่มือนักเรียน 09 มิ.ย. 64
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 09 มิ.ย. 64
การประเมินผลงานกิจการ 29 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ 29 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ภาพกิจกรรมงานอนามัย 03 ต.ค. 65
ประกาศผลการรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 08 ส.ค. 63
ระเบียบโรงอาหารโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยาปี2563 08 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงอาหารและโภชนาการ 08 ส.ค. 63
การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 07 ส.ค. 63
เขตพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
งานอนามัยโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม
10 ข้อ ออกกำลังกายในช่วงที่โควิด 19 ระบาด
แบบประเมินความเสียง
แบบประเมินความเครียด (ST5)
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
ไทยชนะ
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ในปีการศึกษา2566 อยากไปทัศนศึกษาที่ใดบ้าง (243/2) 09 ต.ค. 65
คุณรู้สึกอย่างไรที่ได้ไปทัศนศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 (244/2) 09 ต.ค. 65
โรงอาหาร (699/1) 03 ธ.ค. 63
ติดราคาของทุกชิ้นในสหกรณ์ (724/0) 22 ก.ย. 63
เพื่อนๆคิดอย่างไรกับการเเต่งหน้ามาโรงเรียน (715/1) 22 ก.ย. 63
อยากไห้รร.พาไปทัศนศึกษาไกล (692/2) 22 ก.ย. 63
การเปลี่ยนกางเกงวอร์มแบบใหม่ (814/15) 26 ส.ค. 63

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ