ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 58 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency
NKW Model
NKW Model โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาด หัวข้อ “ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 11 ส.ค. 63
การแนะนำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 07 ส.ค. 63
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ ม.4 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 05 มิ.ย. 63
อบรมครูและบุคลากรหลักสูตรแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.63 05 มิ.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 17 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 16 พ.ค. 63
แจ้งให้นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่ม LINE ห้องเรียนปีการศึกษา 2563 16 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 22 เม.ย. 63
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 18 เม.ย. 63
ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 16 เม.ย. 63
งานธุรการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 กศน.น้ำเกลี้ยง 21 ต.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร 20 ต.ค. 63
พิมพ์เกียรติบัตรรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติค่ะ 15 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 09 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารวิชาการ 09 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 09 ต.ค. 63
ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 09 ต.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28-35 ปี 2021-2022 09 ต.ค. 63
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 08 ก.ย. 63
คำสั่งไปราชการ 08 ก.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ 06 ส.ค. 63
รายการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างการขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างการขออนุมัติใช้เงิน (ตัวอย่างของกลุ่มบริหารงานวิชาการ) 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างการขออนุมัติยืมเงิน 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 63
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
แนวปฎิบัติการเรียนออนไลน์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 07 ส.ค. 63
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดข 07 ส.ค. 63
ปฏิทินฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี2563 07 ส.ค. 63
โครงร้างหลักสูตรโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 07 ส.ค. 63
ปพ.5 ปี2563 07 ส.ค. 63
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
ปฏิทินการสอบโอเนต 2563 07 ส.ค. 63
กลุ่มบริหารงานบุคคลและภาคีเครือข่าย
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 09 ต.ค. 63
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 09 ต.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาอื่น 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ เยี่ยมคลอดครูและผูกแขนหลาน 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ วางพวงหรีดและเคารพศพญาติครูที่ถึงแก่กรรม 08 ส.ค. 63
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 08 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรม Google Form และเกียรติบัตรวิทยากร 01 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรตินิยมอบรม Google Classroom 01 ส.ค. 63
งานแผนงานนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษา
SAR โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2562 10 ส.ค. 63
คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2563 21 ก.ค. 63
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 21 เม.ย. 63
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 11 ก.ย. 63
คำสั่งครูที่ปรึกษา แก้ไขเพิ่มเติม 24 ส.ค. 63
แปรผล การประเมินด้านอารม์ (EQ) 24 ส.ค. 63
คำสั่งอบรมคาบคุณธรรมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 03 ส.ค. 63
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 03 ส.ค. 63
คำสั่งยาเสพติด 03 ส.ค. 63
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน 03 ส.ค. 63
คำสั่งเวรประจำวัน 03 ส.ค. 63
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 08 ส.ค. 63
ระเบียบโรงอาหารโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยาปี2563 08 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงอาหารและโภชนาการ 08 ส.ค. 63
การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 07 ส.ค. 63
เขตพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานต้นสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ สพม.28
เว็บไซต์ สพฐ.
ข่าวการศึกษา
งานคุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโดย ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เปิดงานคุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมนิทรรศการ
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กราบพระพุทธรูป
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปลูกไม้พะยูง
ต้อนรับ ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"
โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"
โครงการ "นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ติดราคาของทุกชิ้นในสหกรณ์ (44/0) 22 ก.ย. 63
เพื่อนๆคิดอย่างไรกับการเเต่งหน้ามาโรงเรียน (59/1) 22 ก.ย. 63
อยากไห้รร.พาไปทัศนศึกษาไกล (47/1) 22 ก.ย. 63
การเปลี่ยนกางเกงวอร์มแบบใหม่ (163/15) 26 ส.ค. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ