ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งเเม่บท โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2563 146420
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 146507
คำสั่งแม่บท2558 Word Document ขนาดไฟล์ 522.5 KB 146654
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146672
SAR-57 Word Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 146796
หนังสือขอความอนุเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 202.67 KB 173077
รับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 297.53 KB 177671
หนังสือออก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.96 MB 146603
คำสั่งไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 146725
หนังสือออก อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 99.49 KB 147856
แผนม.6_ปรับปรุง 146574
แบบประเมินหลังแผน 146491
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146506
ตัวอย่างคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 146672
แผนงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.99 KB 146570
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.57 KB 146555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139 KB 147294
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 146545
วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 146708
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 79.33 KB 146556
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.66 KB 146508
คำสั่งแม่บท2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.95 KB 146548
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา2557 Word Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 146845
ฟอนต์สารบรรณ9เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351.14 KB 146657
ฟอนต์ Sarabun New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.69 KB 146560
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 704.14 KB 146658
โปรแกรมช่วยCopy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 146483
โปรแกรมแก้ซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.22 KB 146525
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 24.27 KB 146363
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 146775
13 ฟอนต์ ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 146683