ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งเเม่บท โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2563 13141
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 259921
คำสั่งแม่บท2558 Word Document ขนาดไฟล์ 522.5 KB 259936
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 259889
SAR-57 Word Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 259863
หนังสือขอความอนุเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 202.67 KB 306266
รับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 297.53 KB 298988
หนังสือออก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.96 MB 259837
คำสั่งไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 259958
หนังสือออก อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 99.49 KB 266356
แผนม.6_ปรับปรุง 262978
แบบประเมินหลังแผน 259852
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 259876
ตัวอย่างคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 259895
แผนงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.99 KB 259861
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.57 KB 259991
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139 KB 260542
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 259978
วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 260398
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 79.33 KB 259910
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.66 KB 259933
คำสั่งแม่บท2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.95 KB 260230
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา2557 Word Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 260096
ฟอนต์สารบรรณ9เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351.14 KB 259872
ฟอนต์ Sarabun New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.69 KB 259889
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 704.14 KB 259889
โปรแกรมช่วยCopy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 259854
โปรแกรมแก้ซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.22 KB 259897
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 24.27 KB 259984
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 259858
13 ฟอนต์ ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 259869