ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งเเม่บท โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2563 123170
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 123260
คำสั่งแม่บท2558 Word Document ขนาดไฟล์ 522.5 KB 123406
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 123429
SAR-57 Word Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 123547
หนังสือขอความอนุเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 202.67 KB 139722
รับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 297.53 KB 148571
หนังสือออก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.96 MB 123355
คำสั่งไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 123478
หนังสือออก อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 99.49 KB 124291
แผนม.6_ปรับปรุง 123332
แบบประเมินหลังแผน 123239
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 123260
ตัวอย่างคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 123429
แผนงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.99 KB 123327
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.57 KB 123304
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139 KB 123935
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 123297
วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 123436
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 79.33 KB 123313
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.66 KB 123256
คำสั่งแม่บท2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.95 KB 123304
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา2557 Word Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 123556
ฟอนต์สารบรรณ9เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351.14 KB 123409
ฟอนต์ Sarabun New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.69 KB 123313
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 704.14 KB 123413
โปรแกรมช่วยCopy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 123230
โปรแกรมแก้ซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.22 KB 123279
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 24.27 KB 123117
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 123529
13 ฟอนต์ ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 123431