ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งเเม่บท โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2563 146413
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 146505
คำสั่งแม่บท2558 Word Document ขนาดไฟล์ 522.5 KB 146650
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146670
SAR-57 Word Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 146795
หนังสือขอความอนุเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 202.67 KB 173070
รับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 297.53 KB 177670
หนังสือออก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.96 MB 146599
คำสั่งไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 146721
หนังสือออก อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 99.49 KB 147849
แผนม.6_ปรับปรุง 146573
แบบประเมินหลังแผน 146484
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146505
ตัวอย่างคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 146671
แผนงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.99 KB 146568
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.57 KB 146548
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139 KB 147293
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 146538
วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 146707
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 79.33 KB 146555
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.66 KB 146501
คำสั่งแม่บท2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.95 KB 146547
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา2557 Word Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 146838
ฟอนต์สารบรรณ9เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351.14 KB 146656
ฟอนต์ Sarabun New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.69 KB 146559
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 704.14 KB 146657
โปรแกรมช่วยCopy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 146476
โปรแกรมแก้ซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.22 KB 146524
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 24.27 KB 146362
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 146774
13 ฟอนต์ ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 146676