ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งเเม่บท โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2563 24454
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 24560
คำสั่งแม่บท2558 Word Document ขนาดไฟล์ 522.5 KB 24706
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 24730
SAR-57 Word Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 24847
หนังสือขอความอนุเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 202.67 KB 32101
รับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 297.53 KB 36669
หนังสือออก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.96 MB 24658
คำสั่งไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 24774
หนังสือออก อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 99.49 KB 24891
แผนม.6_ปรับปรุง 24631
แบบประเมินหลังแผน 24542
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 24562
ตัวอย่างคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 24726
แผนงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.99 KB 24629
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.57 KB 24604
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139 KB 24837
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 24602
วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 24690
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 79.33 KB 24612
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.66 KB 24553
คำสั่งแม่บท2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.95 KB 24593
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา2557 Word Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 24796
ฟอนต์สารบรรณ9เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351.14 KB 24711
ฟอนต์ Sarabun New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.69 KB 24616
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 704.14 KB 24709
โปรแกรมช่วยCopy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 24526
โปรแกรมแก้ซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.22 KB 24580
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 24.27 KB 24413
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 24831
13 ฟอนต์ ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 24732