พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  พัฒนาการบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

2.   นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

3.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

4.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

5.   ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

เป้าประสงค์

ผู้เรียนเป็นนักคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก