งานแผนงานนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษา
SAR โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 124) 10 ส.ค. 63
คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 43) 21 ก.ค. 63
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 (อ่าน 63) 21 เม.ย. 63