งานแผนงานนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษา
SAR โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 76) 10 ส.ค. 63
คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 38) 21 ก.ค. 63
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 (อ่าน 55) 21 เม.ย. 63