คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ เทสันตะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 045960560
อีเมล์ : ngw2530@gmail.com

นายทวีศักดิ์ งามแสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 045960560
อีเมล์ : ngw2530@gmail.com

จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 045960560
อีเมล์ : ngw2530@gmail.com

นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 045960560
อีเมล์ : ngw2530@gmail.com

นางสาวจินตนา มกรนันท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 045960560
อีเมล์ : ngw2530@gmail.com

นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ
เบอร์โทร : 045960560
อีเมล์ : ngw2530@gmail.com

นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 045960560
อีเมล์ : ngw2530@gmail.com