คณะผู้บริหาร

นายชัยยา บัวหอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา