คณะผู้บริหาร

นายชัยยา บัวหอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวปัณณธร ละโป้
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ