ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญมี พันธ์สาลี
ลูกจ้างทั่วไป

นายศรชัย สุภเลิศ
ยามรักษาความปลอดภัย

นายเจษฎา พัฒนวิบูลย์
พนักงานขับรถ