ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญมี พันธ์สาลี
ลูกจ้างทั่วไป

นายเจษฎา พัฒนวิบูลย์
พนักงานขับรถ

นายมนัสวิน สังขะพงษ์
ยามรักษาความปลอดภัย