ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญมี พันธ์สาลี
ลูกจ้างทั่วไป

นายมนัสวิน สังขะพงษ์
ยามรักษาความปลอดภัย

นายเจษฎา พัฒนวิบูลย์
พนักงานขับรถ