คณะผู้บริหาร

นายชัยยา บัวหอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0985842582
อีเมล์ : nanfa2554@gmail.com

นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0944716491

จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0896256130
อีเมล์ : Boonsueb_2508@hotmail.com

นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0897196058
อีเมล์ : Sirisombut56@gmail.com

นางสาวปัณณธร ละโป้
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0959352293
อีเมล์ : bee1975.k@gmail.com

นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ
เบอร์โทร : 0898265897
อีเมล์ : Nook-wachi@hotmail.com

นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0973356807
อีเมล์ : Nutchateacher2557@gmail.com