กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์
ครู คศ.3

นายวิชัย หอมจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์
ครูอัตราจ้าง