กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวิชัย หอมจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์
ครูอัตราจ้าง