ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
ประกาศโรงเรียน้ำเกลี้ยงวิทยา เรื่องกำหนดปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
เรื่อง ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา