ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
เรื่อง ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency