กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทนา อภิพุทธิกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐวรรณ สายยา
ครู คศ.2

นางสาวดวงนภา สุราวุธ
ครู คศ.2