กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวดวงนภา สุราวุธ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทนา อภิพุทธิกุล
ครู คศ.3

นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐวรรณ สายยา
ครู คศ.2