กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐวรรณ สายยา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทนา อภิพุทธิกุล
ครู คศ.3

นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ
ครู คศ.3

นางสาวดวงนภา สุราวุธ
ครู คศ.2