กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ
ครู คศ.3

นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา
ครู คศ.2

นายคณิต โพธิ์ทิพย์
ครู คศ.1

นางกษิรัตน์ แก้ววิเศษ
พนักงานราชการ