ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเพ็ง แสนโสม
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร ทวีชาติ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชชัย ชาญชัย
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีสำราญ ประทุมเวียง
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย พานิชพงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล เงาศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ ภุมมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร อาษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย สาคำภีร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ค.61ถึง 30 ก.ย.61
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยา บัวหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ต.ค.61 ถึง 30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ เทสันตะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน