สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 รูปคบเพลิง

ธงโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ชมพู
น้ำเงิน หมายถึง ความพยายาม ความพากเพียร ความอดทน เข้มแข้ง ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ชมพู   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความรัก และ ความร่วมมือ