งานธุรการ
ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (อ่าน 2) 13 ส.ค. 63
ข้อกำหนด และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8-25 (อ่าน 2) 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister’s Science Award 2020 (อ่าน 2) 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 3 (อ่าน 2) 10 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2) 10 ส.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา (อ่าน 3) 10 ส.ค. 63
การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ (อ่าน 3) 10 ส.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 (อ่าน 4) 10 ส.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 4) 10 ส.ค. 63
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก (อ่าน 5) 10 ส.ค. 63
ขอเชิญชมการประกวด​ 1​ โรงเรียน​ 1​ นวัตกรรม​ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล​ ระหว่างวันที่​ 10-11 สิง (อ่าน 1) 10 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8” (อ่าน 7) 06 ส.ค. 63
โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (อ่าน 5) 06 ส.ค. 63
การดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (อ่าน 7) 06 ส.ค. 63
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 11) 06 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ของโรงเรียน (อ่าน 7) 06 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 (อ่าน 11) 06 ส.ค. 63
คำสั่งไปราชการรับมอบนโยบายประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 11) 05 ส.ค. 63
บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 11) 05 ส.ค. 63
เปลี่ยนแปลงการออกรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” (อ่าน 4) 05 ส.ค. 63
แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดื (อ่าน 4) 05 ส.ค. 63
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การณาปนากิจสงเคราะห์ช่วยเพ (อ่าน 2) 05 ส.ค. 63
การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซ (อ่าน 3) 05 ส.ค. 63
การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ (อ่าน 3) 05 ส.ค. 63
ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ (อ่าน 2) 05 ส.ค. 63
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ไม่เกิน 6 เดือน ใ (อ่าน 2) 05 ส.ค. 63
ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 0) 05 ส.ค. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (อ่าน 2) 05 ส.ค. 63
ธนาคารออมสินพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย (อ่าน 5) 05 ส.ค. 63
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก (อ่าน 5) 05 ส.ค. 63
ส่งข้อสั่งการและมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 4) 05 ส.ค. 63
สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (อ่าน 5) 05 ส.ค. 63
หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (อ่าน 5) 05 ส.ค. 63
โครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์ (อ่าน 2) 05 ส.ค. 63
เรื่องแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด (อ่าน 7) 05 ส.ค. 63
การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 8) 05 ส.ค. 63
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) (อ่าน 21) 05 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6) 05 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมครูรูปแบบออนไลน์สำหรับครูผู้สอน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโ (อ่าน 8) 05 ส.ค. 63