งานธุรการ
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 3) 21 ม.ค. 64
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (อ่าน 8) 18 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(C4T) รุ่น ๒ (อ่าน 11) 08 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ แบบสร้างสร (อ่าน 18) 05 ม.ค. 64
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุกโรงเรียน) (อ่าน 19) 05 ม.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิ (อ่าน 15) 05 ม.ค. 64
การประกวดแต่งเพลงในหัวข้อ เด็กศรีสะเกษ ยโสธรเก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม (อ่าน 21) 29 ธ.ค. 63
ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมมาตรการเตรียมความพร้อมชำระหนี้ในปี พ.ศ.2564 (อ่าน 24) 29 ธ.ค. 63
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ป (อ่าน 20) 29 ธ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุนนักเรียนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประจ (อ่าน 24) 29 ธ.ค. 63
ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียง และก (อ่าน 20) 29 ธ.ค. 63
การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 (อ่าน 14) 29 ธ.ค. 63
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬ (อ่าน 16) 29 ธ.ค. 63
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู (อ่าน 33) 17 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต (อ่าน 28) 16 ธ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำ (อ่าน 35) 15 ธ.ค. 63
การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSEN และโครงการผลิต (อ่าน 35) 15 ธ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา (อ่าน 31) 15 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน)เพื่อรณรงค์ป้องกันก (อ่าน 36) 15 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (อ่าน 35) 15 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 25 (อ่าน 33) 15 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 30) 03 ธ.ค. 63
การฝึกอบรมครูผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๒ (อ่าน 51) 26 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ แบบสร้างสร (อ่าน 42) 26 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 (อ่าน 44) 13 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูศตวรรษที่ ๒๑ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) หลั (อ่าน 45) 13 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน (อ่าน 45) 12 พ.ย. 63
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประก (อ่าน 41) 12 พ.ย. 63
เชิญชวนส่งหนังสือเข้าประกวด (อ่าน 44) 11 พ.ย. 63
การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อใน (อ่าน 31) 11 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) (อ่าน 40) 11 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (อ่าน 51) 11 พ.ย. 63
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีส (อ่าน 35) 11 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมกิจกรรมค่าย Samsung Innovation Campus – Coding Camp (อ่าน 37) 09 พ.ย. 63
การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อใน (อ่าน 49) 05 พ.ย. 63
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด (อ่าน 54) 02 พ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16” (อ่าน 46) 02 พ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 (อ่าน 43) 02 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 50) 02 พ.ย. 63
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (อ่าน 30) 30 ต.ค. 63