งานธุรการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 กศน.น้ำเกลี้ยง (อ่าน 6) 21 ต.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร (อ่าน 3) 20 ต.ค. 63
พิมพ์เกียรติบัตรรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติค่ะ (อ่าน 4) 15 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 23) 09 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารวิชาการ (อ่าน 34) 09 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อ่าน 21) 09 ต.ค. 63
ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (อ่าน 37) 09 ต.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28-35 ปี 2021-2022 (อ่าน 25) 09 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การอบรม​ coding​ for​ tercher : C4T ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น​ (อ่าน 24) 05 ต.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาทางอากาศจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1” (อ่าน 31) 01 ต.ค. 63
เผยแพร่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญ (อ่าน 24) 01 ต.ค. 63
แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐา (อ่าน 32) 01 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ (อ่าน 35) 25 ก.ย. 63
ขอเชิญร่วมงาน TEP FORUM SISAKET : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ (อ่าน 63) 23 ก.ย. 63
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 31) 21 ก.ย. 63
ขยายเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโ (อ่าน 63) 15 ก.ย. 63
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ 1 (อ่าน 78) 15 ก.ย. 63
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ (อ่าน 44) 11 ก.ย. 63
การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 119) 11 ก.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 59) 11 ก.ย. 63
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 47) 11 ก.ย. 63
ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู (อ่าน 98) 08 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 59) 08 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 77) 08 ก.ย. 63
แนวปฏิบัติการเปิดพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ไม่กีดกัน และเปิดรับฟังความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษาเพื่อส (อ่าน 102) 02 ก.ย. 63
การจัดเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (อ่าน 17) 31 ส.ค. 63
การอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) (อ่าน 5) 27 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุน Digital Platform ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 28) 27 ส.ค. 63
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (อ่าน 63) 27 ส.ค. 63
แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 (อ่าน 59) 27 ส.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาก (อ่าน 76) 27 ส.ค. 63
เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประ (อ่าน 80) 26 ส.ค. 63
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านนวัตกรรม “OTEPC Sym (อ่าน 81) 26 ส.ค. 63
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 125) 25 ส.ค. 63
ทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน 116) 21 ส.ค. 63
การมอบทุนการศึกษา(รถจักรยาน) ประจำปี 2563 (อ่าน 73) 21 ส.ค. 63
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ (อ่าน 82) 20 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและพัฒนาวิทยฐานะตาม ว21 23 ในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 98) 18 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC (อ่าน 96) 18 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู การพัฒนาจิตวิญญาณสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (อ่าน 89) 18 ส.ค. 63