งานธุรการ
เกียรติบัตร/รายงานขยายผลการอบรม SMSS (อ่าน 37) 06 พ.ย. 64
ทะเบียนหนังสือ (อ่าน 216) 17 ต.ค. 64
โครงการ/รายงานโครงการ (อ่าน 23) 14 ต.ค. 64
เอกสารการประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน (อ่าน 52) 18 ก.ย. 64
เอกสารประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 41) 18 ก.ย. 64
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ (อ่าน 40) 18 ก.ย. 64
เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน (อ่าน 55) 18 ก.ย. 64
ผลการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษางานธุรการ (อ่าน 60) 18 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (อ่าน 196) 14 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 (อ่าน 166) 14 ก.ค. 64
สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 (อ่าน 170) 14 ก.ค. 64
ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 214) 14 ก.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality” ออนไลน์ (อ่าน 192) 12 ก.ค. 64
การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards (อ่าน 199) 12 ก.ค. 64
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) (อ่าน 216) 12 ก.ค. 64
Mizuho Asian Fund 2021 (อ่าน 227) 12 ก.ค. 64
การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ ประจำปี 2564 (RoboInnovator Challenge 2021 by Software Park Thailand) (อ่าน 141) 12 ก.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564 (อ่าน 161) 12 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 4 (อ่าน 203) 12 ก.ค. 64
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2564-2565 รุ่นที่ 1 และ 2 (อ่าน 158) 12 ก.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (การให้ทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก) (อ่าน 155) 05 ก.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 207) 23 มิ.ย. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 (อ่าน 196) 23 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 (อ่าน 221) 23 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 37 (อ่าน 356) 23 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ (อ่าน 176) 23 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความฯ (อ่าน 229) 23 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 195) 23 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2564 (อ่าน 204) 23 มิ.ย. 64
การสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 184) 17 มิ.ย. 64
แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 511) 14 พ.ค. 64
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (อ่าน 327) 14 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบริการพร้อมเพย์ (อ่าน 276) 12 พ.ค. 64
แบบอย่างในการจัดกิจกรรมเชิงบวก (อ่าน 273) 12 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 276) 12 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIET NEWs (อ่าน 256) 12 พ.ค. 64
การประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องใหญ่ ของขวัญจากดิน (อ่าน 334) 03 พ.ค. 64
แนวทางการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 300) 03 พ.ค. 64
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 (อ่าน 245) 03 พ.ค. 64
ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 241) 03 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องฯ (อ่าน 207) 03 พ.ค. 64
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 275) 22 เม.ย. 64
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สพม.ศกยศ (อ่าน 251) 19 เม.ย. 64
เชิญเข้าร่วมการประชุม SEAMEO Congress 2021 (Virtual) (อ่าน 252) 19 เม.ย. 64
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (อ่าน 241) 19 เม.ย. 64
คำสั่งคุมสอบ กศน.น้ำเกลี้ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 315) 02 เม.ย. 64
คำสั่งคุมสอบ O - NET ม.6 (อ่าน 300) 29 มี.ค. 64
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) (อ่าน 385) 24 มี.ค. 64
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) (อ่าน 336) 23 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวันพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 (อ่าน 316) 23 มี.ค. 64