ผลงานครู
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ จาก สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยา บัวหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,20:15  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2560 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยา บัวหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,20:15  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2559 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยา บัวหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,20:15  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2556 รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยา บัวหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,20:14  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี สานักงานคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยา บัวหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,20:13  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2555 รางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม สาขาผู้นาการเปลี่ยนแปลง สพท.ศก.1
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยา บัวหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,20:13  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัณณธร ละโป้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2563,18:59  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2563 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยา บัวหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2563,18:33  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชา ว31201 ฟิสิกส์ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชุกรณ์ ทองมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,11:02  อ่าน 808 ครั้ง
รายละเอียด..