วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมุ่งสู่มาตรฐานสากล  ก้าวทันเทคโนโลยีและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและประชาคมโลก   

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา   นรานํ   รตฺนํ  ปัญญาเป็นแก้วของนรชน