กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (อ่าน 28) 08 ก.ย. 63
คำสั่งไปราชการ (อ่าน 21) 08 ก.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 185) 06 ส.ค. 63
รายการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 246) 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างการขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ (อ่าน 213) 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างการขออนุมัติใช้เงิน (ตัวอย่างของกลุ่มบริหารงานวิชาการ) (อ่าน 217) 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างการขออนุมัติยืมเงิน (อ่าน 187) 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ (อ่าน 202) 05 ส.ค. 63
แบบการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 147) 05 ส.ค. 63
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน (อ่าน 118) 05 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่อง (อ่าน 167) 05 ส.ค. 63
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว เดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 204) 05 ส.ค. 63
ประกาศเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 106) 05 ส.ค. 63