กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 6) 30 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 6) 30 ก.ย. 65
ภาพกิจกรรมกลุ่มบริหารงานอำนวยการ ประจำปี 2565 (อ่าน 11) 30 ก.ย. 65
สลิปเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (อ่าน 13) 30 พ.ค. 65
ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 13) 12 พ.ค. 65
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 11) 05 ก.ค. 64
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ไฟล์ word) (อ่าน 429) 12 พ.ค. 64
แบบขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 569) 15 ก.พ. 64
ตัวอย่างการเบิกเงินเดินทางไปราชการ (อ่าน 607) 15 ก.พ. 64
บันทึกข้อความยืมเงิน / แบบสัญญายืมเงิน (ไฟล์ word) (อ่าน 705) 10 ก.พ. 64