กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววนิษา จันคะนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหัสยา บัวแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา มกรนันท์
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา
ครู คศ.3

นางสาววิชุกรณ์ ทองมา
ครู คศ.3

นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
ครู คศ.2

นางสาวนันทรัตน์ อุสาย
ครู คศ.1

นางรัศมี อินตา
พนักงานราชการ