กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรวดี บุญมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปัณณธร ละโป้
ครู คศ.3

นางสาวหัสยา บัวแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา มกรนันท์
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา
ครู คศ.3

นางสาววิชุกรณ์ ทองมา
ครู คศ.3

นางพัชนีย์ เชื้อชม
ครู คศ.1

นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ
ครู คศ.1

นางสาววนิษา จันคะนา
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา ชินชัย
ครู คศ.1

นางรัศมี อินตา
พนักงานราชการ