กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิชุดา ชินชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหัสยา บัวแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา มกรนันท์
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา
ครู คศ.3

นางสาววิชุกรณ์ ทองมา
ครู คศ.3

นางสาววนิษา จันคะนา
ครู คศ.1

นางรัศมี อินตา
พนักงานราชการ