กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรวดี บุญมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจินตนา มกรนันท์
ครู คศ.3

นางสาววิชุกรณ์ ทองมา
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา
ครู คศ.3

นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ
ครู คศ.1

นางสาววนิษา จันคะนา
ครู คศ.1