กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิชุดา ชินชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปัณณธร ละโป้
ครู คศ.3

นางสาวหัสยา บัวแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา มกรนันท์
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา
ครู คศ.3

นางสาววิชุกรณ์ ทองมา
ครู คศ.3

นางสาววนิษา จันคะนา
ครู คศ.1

นางรัศมี อินตา
พนักงานราชการ