กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนาตยา จันทรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปัณณธร ละโป้
ครู คศ.3

นางสาวหัสยา บัวแก้ว
ครู คศ.3

นางรัศมี อินตา
พนักงานราชการ

นายชินท์ณภัทร ชุติมามาศ
ครูอัตราจ้าง