กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนาตยา จันทรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวตวงพร คำเสียง
ครู คศ.1

นายชินท์ณภัทร ชุติมามาศ
ครูอัตราจ้าง