กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนาตยา จันทรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวตวงพร คำเสียง
ครู คศ.1

นายชินท์ณภัทร ชุติมามาศ
ครูอัตราจ้าง