เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

เพลง มาร์ชน้ำเกลี้ยงวิทยา

คำร้อง ทำนอง : อ.ไอศวรรย์  สุนทรรัตน์

น้ำเกลี้ยงวิทยาเลิศการศึกษาและกีฬาเด่น

เป็นศรีศักดิ์ไทยเราเช่นสมดังตั้งใจเราไซร้

ชุ่มช่ำสายธารแลป่าตระการสวยงามแดนไพร

ผองเราเยาวชนไทย เร่งรุดไปใฝ่ใจศึกษา

น้ำเกลี้ยงวิทยาแหล่งการศึกษาขยายโอกาส

ฝึกตนสร้างคนเป็นปราชญ์สร้างชนสร้างชาติเกริกฟ้า

ยึดคุณธรรม นำสังคม สั่งสมพัฒนา

ฝึกวิทยาร่วมสามัคคีให้มีในตน

น้ำเงิน-ชมพู ชูไสวรวมใจยึดมั่น

ชาติศาสน์ กษัตริย์นั้น ยึดมั่นคู่สกล

รักษ์ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อนำตน

กตัญญูก่อมงคล กอร์ปเกิดผลนำชัย

ยึดด้วยปัญญาเปรียบการศึกษานั้นคือดวงแก้ว

ปรัชญานี้งามผองแผ้ว ดั่งบัวบานเหนือน้ำใส

คณาจารย์แกร่งวิชาการก้าวไกล

เป็นศรีศักดิ์หลักชัย นำชาติไทยให้รุ่งเรือง