กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิภาพร จวนสาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางฐิติชญา อาเรนส์
ครู คศ.3

นางสาวอาริยา แสงนิล
ครู คศ.1

นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน
ครู คศ.1

นางสาวอาริยา หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง