กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอาริยา แสงนิล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางฐิติชญา อาเรนส์
ครู คศ.3

นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน
ครู คศ.1

นางธัญญธร สุมงคล
ครู คศ.1

นางสาวอาริยา หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง