กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิภาพร จวนสาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฐิติชญา อาเรนส์
ครู คศ.3

นางสาวอาริยา แสงนิล
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน
ครูผู้ช่วย

นางอรพินท์ จวงพันธ์
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางสาวมาลิณี บุญมา
ครูอัตราจ้าง

Mr.Robin Catherine
ครูชาวต่างชาติ