ลูกจ้างประจำ

นายประหยัด ทองสลับ
ช่างไม้ชั้น 4

นายสุพล พลับเพลิง
ช่างไม้ชั้น 4

นายจักรพันธ์ ขันเขต
ช่างไม้ชั้น 4