ลูกจ้างประจำ

นายจักรพันธ์ ขันเขต
ช่างไม้ชั้น 4

นายสุพล พลับเพลิง
ช่างไม้ชั้น 4