ลูกจ้างประจำ

นายสุพล พลับเพลิง
ช่างไม้ชั้น 4

นายจักรพันธ์ ขันเขต
ช่างไม้ชั้น 4