กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบ (อ่าน 538) 14 มี.ค. 61
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 549) 08 ก.พ. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559 (อ่าน 577) 25 ธ.ค. 60
แผนปฏิบัติการปี2561 (อ่าน 608) 25 ธ.ค. 60
การจัดการเรียนการสอน (อ่าน 802) 02 ต.ค. 60
คำสั่งอบรมPLC (อ่าน 824) 11 ก.ย. 60
คำสั่งสอบกลางภาค-1.60 (อ่าน 728) 11 ก.ย. 60
คำสั่งนิเทศภายใน-ปีการศึกษา-2560 (อ่าน 5849) 11 ก.ย. 60
สรุปผลการนิเทศภายในปีการศึกษา-2560 (อ่าน 452) 11 ก.ย. 60
รายงานการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน (อ่าน 521) 11 ก.ย. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา-ปีการศึกษา2560 (อ่าน 520) 11 ก.ย. 60
รายงานขยายผลชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC (อ่าน 625) 11 ก.ย. 60
คำสั่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 484) 11 ก.ย. 60
เกียรติบัตรร่วมจัดนิทรรศการงานสมโภชฉลองอุโบสถและตัดหวายลูกนิมิต (อ่าน 431) 10 ก.พ. 60
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ (อ่าน 734) 01 มี.ค. 59
คำสั่งงานวิชาการ (อ่าน 4266) 01 มี.ค. 59
ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2508) 21 ก.ค. 58
ตารางการใช้ห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 778) 21 ก.ค. 58
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 766) 21 ก.ค. 58
ประชุมครูปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-Netปีการศึกษา2558 (อ่าน 834) 16 มิ.ย. 58