กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กระบวนการบริหารและการจัดการ (อ่าน 9) 29 มี.ค. 64
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (อ่าน 5) 29 มี.ค. 64
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง (อ่าน 8) 29 มี.ค. 64
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (อ่าน 10) 29 มี.ค. 64
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อ่าน 9) 29 มี.ค. 64
6)มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (อ่าน 14) 29 มี.ค. 64
5)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 7) 29 มี.ค. 64
4)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (อ่าน 2) 29 มี.ค. 64
3)มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (อ่าน 1) 29 มี.ค. 64
2)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา (อ่าน 1) 29 มี.ค. 64
1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ (อ่าน 1) 29 มี.ค. 64
คำสั่งนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 12) 29 มี.ค. 64
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 11) 29 มี.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3) 29 มี.ค. 64
ผลการประเมินกลุ่มบริหารงานวิชาการ63 (อ่าน 47) 24 ก.พ. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 23) 07 ส.ค. 63
แนวปฎิบัติการเรียนออนไลน์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (อ่าน 260) 07 ส.ค. 63
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดข (อ่าน 271) 07 ส.ค. 63
ปฏิทินฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี2563 (อ่าน 276) 07 ส.ค. 63
โครงร้างหลักสูตรโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (อ่าน 257) 07 ส.ค. 63
ปพ.5 ปี2563 (อ่าน 282) 07 ส.ค. 63
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 288) 07 ส.ค. 63
ปฏิทินการสอบโอเนต 2563 (อ่าน 306) 07 ส.ค. 63
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบ (อ่าน 868) 14 มี.ค. 61
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 873) 08 ก.พ. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559 (อ่าน 903) 25 ธ.ค. 60
แผนปฏิบัติการปี2561 (อ่าน 911) 25 ธ.ค. 60
คำสั่งอบรมPLC (อ่าน 1290) 11 ก.ย. 60
คำสั่งสอบกลางภาค-1.60 (อ่าน 1066) 11 ก.ย. 60
คำสั่งนิเทศภายใน-ปีการศึกษา-2560 (อ่าน 6622) 11 ก.ย. 60
สรุปผลการนิเทศภายในปีการศึกษา-2560 (อ่าน 636) 11 ก.ย. 60
รายงานการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน (อ่าน 725) 11 ก.ย. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา-ปีการศึกษา2560 (อ่าน 705) 11 ก.ย. 60
รายงานขยายผลชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC (อ่าน 781) 11 ก.ย. 60
คำสั่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 644) 11 ก.ย. 60
เกียรติบัตรร่วมจัดนิทรรศการงานสมโภชฉลองอุโบสถและตัดหวายลูกนิมิต (อ่าน 617) 10 ก.พ. 60
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ (อ่าน 908) 01 มี.ค. 59
คำสั่งงานวิชาการ (อ่าน 5565) 01 มี.ค. 59