กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอชิรวิชญ์ ขันคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐชนน สืบเสน
ครู คศ.1

นายนพรัตน์ ศรีด้วง
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร.ต.หญิง สุภาพร คุณภาที
ครูอัตราจ้าง