กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธงชัย อภิพุทธิกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนวัฒน์ ลบบำรุง
ครู คศ.2