กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธงชัย อภิพุทธิกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรุ่งโรจน์ พรมมี
ครูผู้ช่วย