ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ 17 พฤษภาคม 2565)
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 52 64 116 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 45 58 103 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 44 68 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 121 166 287 11
มัธยมศึกษาปีที่ 4 45 68 113 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 37 64 101 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 30 56 86 5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 112 188 300 14
รวมทั้งสิ้น 233 354 587 25