ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560