ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 52 63 115 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 46 59 105 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 28 43 71 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 126 165 291 11
มัธยมศึกษาปีที่ 4 45 68 113 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 39 66 105 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 36 61 97 5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 120 195 315 14
รวมทั้งสิ้น 246 360 606 25