ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563)
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563)
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 42 71 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 43 60 103 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 49 46 95 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 121 148 269 10
มัธยมศึกษาปีที่ 4 42 59 101 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 31 45 76 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 21 52 73 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 94 156 250 11
รวมทั้งสิ้น 215 304 519 21