ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 46 56 102 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 27 42 69 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 54 66 120 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 127 164 291 11
มัธยมศึกษาปีที่ 4 40 63 103 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 36 59 95 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 29 45 74 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 105 167 272 14
รวมทั้งสิ้น 232 331 563 25