กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางประภาพรรณ พันธ์แก่น
ครู คศ.1