กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพนัส เทาศิริ
ครู คศ.2

นางประภาพรรณ พันธ์แก่น
ครู คศ.1