กลุ่มสาระฯศิลปะ

จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางประภาพรรณ พันธ์แก่น
ครูผู้ช่วย

นายสุรัตน์ สายสินธ์
พนักงานราชการ