ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 58 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนสแกนคิวอาร์โคดหรือคลิกที่นี่กรอกข้อมูลสมัครเรียนได้เลยค่ะ
NKW Model
NKW Model โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาด หัวข้อ “ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 11 ส.ค. 63
การแนะนำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 07 ส.ค. 63
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ ม.4 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 05 มิ.ย. 63
อบรมครูและบุคลากรหลักสูตรแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.63 05 มิ.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 17 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 16 พ.ค. 63
แจ้งให้นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่ม LINE ห้องเรียนปีการศึกษา 2563 16 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 22 เม.ย. 63
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 18 เม.ย. 63
ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 16 เม.ย. 63
งานธุรการ
ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 13 ส.ค. 63
ข้อกำหนด และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8-25 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister’s Science Award 2020 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 3 10 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 10 ส.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา 10 ส.ค. 63
การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 10 ส.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 10 ส.ค. 63
กลุ่มบริหารงานบุคคลและภาคีเครือข่าย
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาอื่น 08 ส.ค. 63
กำหนดการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ เขื่อนสิรินธร 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ เยี่ยมคลอดครูและผูกแขนหลาน 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ วางพวงหรีดและเคารพศพญาติครูที่ถึงแก่กรรม 08 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรม Google Form และเกียรติบัตรวิทยากร 01 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรตินิยมอบรม Google Classroom 01 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรม Google meet & Zoom 01 ส.ค. 63
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คำสั่งสอน1.2563 07 ส.ค. 63
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
แนวปฎิบัติการเรียนออนไลน์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 07 ส.ค. 63
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดข 07 ส.ค. 63
ปฏิทินฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี2563 07 ส.ค. 63
โครงร้างหลักสูตรโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 07 ส.ค. 63
ปพ.5 ปี2563 07 ส.ค. 63
ปฏิทินการสอบโอเนต 2563 07 ส.ค. 63
งานแผนงานนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษา
SAR โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2562 10 ส.ค. 63
คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2563 21 ก.ค. 63
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 21 เม.ย. 63
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ 06 ส.ค. 63
รายการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างการขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างการขออนุมัติใช้เงิน (ตัวอย่างของกลุ่มบริหารงานวิชาการ) 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างการขออนุมัติยืมเงิน 05 ส.ค. 63
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 63
แบบการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 05 ส.ค. 63
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 05 ส.ค. 63
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
คำสั่งอบรมคาบคุณธรรมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 03 ส.ค. 63
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 03 ส.ค. 63
คำสั่งยาเสพติด 03 ส.ค. 63
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน 03 ส.ค. 63
คำสั่งเวรประจำวัน 03 ส.ค. 63
คำสั่งครูที่ปรึกษา 03 ส.ค. 63
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 08 ส.ค. 63
ระเบียบโรงอาหารโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยาปี2563 08 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงอาหารและโภชนาการ 08 ส.ค. 63
การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 07 ส.ค. 63
เขตพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
งานคุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโดย ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เปิดงานคุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมนิทรรศการ
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กราบพระพุทธรูป
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปลูกไม้พะยูง
ต้อนรับ ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"
โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"
โครงการ "นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ