ภาพกิจกรรม
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา เป็นตัวแทนสพม.ศกยส เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้โครงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสนง.เขตพื้นที่(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,09:01   อ่าน 45 ครั้ง