ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและภาวะผู้นำนักเรียน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาจัดอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและภาวะผู้นำโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  ให้แก่  คณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   ขึ้นระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,14:08   อ่าน 1325 ครั้ง