รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ สังลา (ล้าน)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 2
อีเมล์ : abt.la.oa@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 มิ.ย. 2558,11:10 น.   หมายเลขไอพี : 116.58.251.184


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล