โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"
โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"

. ความเป็นมาโครงการ

          สังคมไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะของการขาดความสมดุล หรือความพอดี ซึ่งสถานการณ์ด้านสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน มีข้อมูลหลายประการที่บ่งชี้ว่าสังคมไทยอยู่ในภาวะเจ็บป่วย (Social Illness) จำเป็นต้องได้รับการเยียวยา ฟื้นฟู พัฒนา และเตรียมการป้องกันในทุกระดับ ทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การที่สังคมไทยกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ คาดว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ล้านคน ผู้สูงอายุจะอยู่ในภาวะพึ่งพิงสูง เงินออมไม่เพียงพอต่อการยังชีพเมื่อชราภาพ และยังมีภาวะโรค สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้น สตรีมีการทำงานนอกบ้านสูงขึ้น การเลี้ยงดูเด็กนอกระบบครอบครัวเพิ่มขึ้น และการย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองใหญ่เพิ่มขึ้น นำไปสู่ความแออัด สภาพแวดล้อมเสื่อม สำหรับด้านการศึกษาและสุขภาพของประชากร พบว่า อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษามีเพียง ร้อยละ ๕๕.๔ และปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  มีเพียง ๑๕-๒๔ ปี เท่านั้น เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  ไทยยังอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่า ในด้านสุขภาพ พบว่า สังคมไทยมุ่งเป็นการรักษาพยาบาลมากกว่าการป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ ปัญหาที่สั่งสม   ได้แก่   ปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม ปัญหาสุรา/บุหรี่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าเด็กและเยาวชนมีการบริโภคเพิ่มขึ้น เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงขึ้น การมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกอายุน้อยลง และมีค่านิยมใหม่ในการแลกเปลี่ยนคู่นอนในหมู่วัยรุ่น นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีความขัดแย้งทุกระดับทั้งปัจเจก และชุมชน นำไปสู่ความรุนแรงในสังคม รวมทั้งผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์  เป็นตัวเร่งในการดูดซึมวัฒนธรรมตะวันตกและพฤติกรรมการบริโภค ซึมวัฒนธรรมต่างชาติโดยไม่รู้เท่าทัน ขาดภูมิคุ้มกัน และปรับตัวไม่ได้  ความเสื่อมถอยทางจริยธรรม วัฒนธรรม และขาดจิตสำนึก สถาบันทางศาสนา  ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในการเผยแพร่จูงใจ และมีพฤติกรรมบริโภคแบบเลียนแบบ  วัตถุนิยม และเป็นเหยื่อการขายตรง ด้านเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย  เป็นตัวสื่อสร้างกระแสค่านิยมของวัยรุ่น การเพิ่มขึ้นของหนี้สินบัตรเครดิต  และอาชญากรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนย้ายคนโดยเสรี เป็นผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆ โรคระบาดซ้ำ อาชญากรข้ามชาติ เครือข่ายข้ามชาติ และการค้ามนุษย์

            สภาพปัญหาดังกล่าวนี้ไม่ได้ปรากฏเฉพาะในภาพรวมของประเทศเท่านั้น แต่ในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ก็มีแนวโน้มของปัญหาที่พบสูงขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ได้เห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านั้น จึงได้ทำโครงการพัฒนาคุณธรรมความดี เพื่อเป็นกระบวนการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่อย่างไร เพื่อให้สังคมในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งเป็นรากแก้วของประเทศมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสต่างๆ จากภายนอกที่มาปะทะ มีความรู้และมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต จนพัฒนาไปเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง

 ๒.   วัตถุประสงค์โครงการ 

           เพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้าน ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความมีจิตอาสา และความเป็นพลเมืองดี ของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

 ๓.   พื้นที่ดำเนินการ  

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา บ้านวารีรัตน์ ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

 ๔.   กลุ่มเป้าหมาย   

           . นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จำนวน ๘๒๑ คน

           ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จำนวน ๕๗ คน

           ๓. ผู้แทนชุมชนอำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน ๑๐๐ คน

           ๔. โรงเรียนเครือข่าย ๘ โรงเรียน

 ๕.   ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน

. การร่างโครงการและแผนงาน 

. ประชุมนำเสนอ/ปรับร่างโครงการ แผนงานและงบประมาณ

. นำเสนอโครงการให้ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ

. นำเสนอโครงการต่อศูนย์คุณธรรม

. ดำเนินการตามแผนงานโครงการ

                    ๖.๑ คุณธรรมในการดำรงชีวิต

๖.๒ คนดีศรีน้ำเกลี้ยง

๖.๓ ค่าย “เด็กดีวิถีพอเพียง”

๖.๔ สื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรม

๖.๔.๑ นิทานคุณธรรม

๖.๕.๒ ละครคุณธรรม

๖.๖.๓  สื่อคุณธรรม

๖.๗.๔  บอกเล่าออนไลน์

๖.๕ งานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน

๖.๖ เครือข่ายคุณธรรม

. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

 ๖.     ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ - เดือนกันยายน ๒๕๕๗  

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 2063 ครั้ง