โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"
โครงการ "นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน

. ความเป็นมาโครงการ

           เนื่องจากประชาชนชาวอำเภอน้ำเกลี้ยงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเกษตรหลายประการ ในการพัฒนาร่วมกับประชาชน จึงเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการทำมาหากินและการผลิตสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม ที่เน้นใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักรตามวิถีน้ำเกลี้ยง แต่เพิ่มทักษะและมูลค่าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสุข แม้จะไม่ร่ำรวยเหมือนที่อื่น โดยจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการพัฒนาชาวน้ำเกลี้ยงมุ่งไปสู่เป้าประสงค์สุดท้าย เพื่อให้ "ชาวน้ำเกลี้ยง กินอุ่น นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด" โดยขยายความได้ ดังนี้ กินอิ่ม คือ การมีเศรษฐกิจที่พอเพียง พึ่งพาตนเองได้ ประชาชนผลิตอาหารอย่างเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค ที่เหลือจะนำไปจำหน่ายประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร / ที่อยู่อาศัยและสามารถดูแลตนเองได้ นอนอุ่น คือ การมีสุขภาพดี และฝันดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีปัญหายาเสพติด ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสุขมีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งประชาชนรักการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ทุนมี ได้แก่ ทุนทางที่ดิน ทุนที่เป็นตัวเงิน ทุนทางปัญญา รวมทั้งทุนทางสังคม ไม่หมดหวังสิ้นคิด ทุนทำให้เกิดรายได้ที่มั่นคงมีความร่วมมือระหว่างกัน อันเชื่อมโยงมิติความมั่นคงของประเทศได้ หนี้หมด ก็คือ เมื่อประชาชนมีรายได้ก็จะปลอดจากหนี้สิน เป็นความสุขของประชาชน ทุกข์หมดได้

           ในขณะที่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา มีพื้นที่ๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเท่าที่ควรจึงสนใจทำโครงการ นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน ขึ้นมา เพื่อสนองตอบเป้าประสงค์ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ทั้งนี้จะต้องอาศัยความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ต้องมีการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเสมอ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของประชาชนที่สามารถช่วยกันในการพัฒนาอำเภอน้ำเกลี้ยงให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 2.วัตถุประสงค์โครงการ 

           . เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ และดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

 3.พื้นที่ดำเนินการ  

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา บ้านวารีรัตน์ ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

 4. กลุ่มเป้าหมาย 

           .นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จำนวน ๖๐ คน

           ๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จำนวน ๑๕ คน

           ๓.ผู้แทนชุมชนอำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน ๓๐ คน

 5.  ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน

. การร่างโครงการและแผนงาน 

. ประชุมนำเสนอ/ปรับร่างโครงการ แผนงานและงบประมาณ

. นำเสนอโครงการให้ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ

. นำเสนอโครงการต่อศูนย์คุณธรรม

. ดำเนินการตามแผนงานโครงการ

        ๖.๑ ประกาศรับสมัครแกนนำ

        ๖.๒ ประชุม/อบรมแกนนำ

        ๖.๓ เตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตร

        ๖.๔ สร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์/บ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกบ/เตรียมแปลงปลูกพืชผักสวนครัว

        ๖.๕ เตรียมพันธ์พืชและพันธุ์สัตว์

        ๖.๖ การปลูกพืชผักสวนครัว/นา

        ๖.๗ การเลี้ยงไก่

        ๖.๘ การเลี้ยงสุกร

        ๖.๙ การเลี้ยงเป็ด

        ๖.๑๐ การเลี้ยงปลา

        ๖.๑๑ การเลี้ยงปลา

. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 2107 ครั้ง