งานอนามัยโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม
10 ข้อ ออกกำลังกายในช่วงที่โควิด 19 ระบาด
แบบประเมินความเสียง
แบบประเมินความเครียด (ST5)
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
ไทยชนะ
ุ6 มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19
6 มาตรการ รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ในสถานศึกษา
6พลัส มาตรการ รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ในสถานศึกษา
ลดความเสียงให้กับคนในครอบครัว
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย (ล้าง เสี่ยง ลด)