รวมลิงค์ส่งงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565
ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 1/2565
ส่งวิเคราะห์ตัวชี้วัดการเรียนรู้ 1/2565
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2565
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานตาม ว23/2564