รวมลิงค์ส่งงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งรายงานผลการอบรมตามโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานตาม ว23/2564
ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65