นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
นายชัยยา บัวหอม
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง