นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
นายชัยยา บัวหอม