งานธุรการ
เอกสารการประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน (อ่าน 67) 11 ม.ค. 66
เอกสารประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 61) 11 ม.ค. 66
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ (อ่าน 58) 11 ม.ค. 66
เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน (อ่าน 85) 11 ม.ค. 66
ผลการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษางานธุรการ (อ่าน 80) 11 ม.ค. 66
ทะเบียนหนังสือ (อ่าน 281) 11 ม.ค. 66
โครงการ/รายงานโครงการ (อ่าน 40) 11 ม.ค. 66
เกียรติบัตร/รายงานขยายผลการอบรม SMSS (อ่าน 55) 11 ม.ค. 66
เชิญเข้าร่วมการประชุม SEAMEO Congress 2021 (Virtual) (อ่าน 356) 19 เม.ย. 64
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (อ่าน 336) 19 เม.ย. 64
คำสั่งคุมสอบ กศน.น้ำเกลี้ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 419) 02 เม.ย. 64
คำสั่งคุมสอบ O - NET ม.6 (อ่าน 408) 29 มี.ค. 64
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) (อ่าน 491) 24 มี.ค. 64
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) (อ่าน 451) 23 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวันพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 (อ่าน 428) 23 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์คลินิกจัดซืั้อจัดจ้าง ก.พ. 64 (อ่าน 372) 23 มี.ค. 64
สพฐ. โพล (OBEC Poll) เรื่อง ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 453) 23 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วีดีโอจากเพลงโค้ดดิ้งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน The Coding Challenge Video contest ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA (อ่าน 430) 23 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ (อ่าน 408) 16 มี.ค. 64
การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง ประเภททุน 2 ปี (ปวส.-อนุปริญญา) (อ่าน 371) 16 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 411) 16 มี.ค. 64
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโครงการเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 368) 16 มี.ค. 64
คำสั่ง GATPAT (อ่าน 374) 16 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวบรวมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สำหรับครู (อ่าน 386) 16 มี.ค. 64
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (อ่าน 366) 16 มี.ค. 64
คำสั่งเกี่ยวกับสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 350) 16 มี.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับคำขอเข้ามาตรการลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ (อ่าน 310) 06 มี.ค. 64
ศูนย์อบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับฯ (อ่าน 369) 06 มี.ค. 64
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 372) 06 มี.ค. 64
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (อ่าน 388) 06 มี.ค. 64
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 369) 06 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 353) 06 มี.ค. 64
การรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 282) 06 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านยาเสพติด (อ่าน 269) 06 มี.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรการพัฒนาทักษะภา (อ่าน 307) 06 มี.ค. 64
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี(ออนไลนฺ) Youth R-SA Online Project (แก้ไข (อ่าน 320) 06 มี.ค. 64
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 (อ่าน 340) 06 มี.ค. 64
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 346) 06 มี.ค. 64
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (อ่าน 264) 06 มี.ค. 64
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งหลักฐานผู้ผ่านการคัดเลือก (อ่าน 337) 17 ก.พ. 64
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู (อ่าน 331) 17 ก.พ. 64
การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 361) 15 ก.พ. 64
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13 (อ่าน 395) 15 ก.พ. 64
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (Chinese Government Scholarship – CSC) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 335) 15 ก.พ. 64
โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด (อ่าน 327) 10 ก.พ. 64
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช (อ่าน 377) 04 ก.พ. 64
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 (อ่าน 372) 04 ก.พ. 64
ขอเชิญส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บ (อ่าน 346) 04 ก.พ. 64
คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563-2564 รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 417) 27 ม.ค. 64
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 455) 21 ม.ค. 64