กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (อ่าน 151) 31 ต.ค. 65
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (อ่าน 128) 31 ต.ค. 65
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ (อ่าน 142) 31 ต.ค. 65
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (อ่าน 372) 10 ต.ค. 65
แบบฟอร์มเอกสารสัญญายืมเงินและส่งใช้เงินยม (ไฟล์ word) (อ่าน 4457) 01 ต.ค. 65
แบบฟอร์มเอกสารขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ไฟล์ word) (อ่าน 810) 01 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 187) 30 ก.ย. 65
ภาพกิจกรรมกลุ่มบริหารงานอำนวยการ ประจำปี 2565 (อ่าน 195) 30 ก.ย. 65
สลิปเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (อ่าน 33) 30 พ.ค. 65
ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 29) 12 พ.ค. 65
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 24) 05 ก.ค. 64
แบบขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 718) 15 ก.พ. 64