กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (อ่าน 857) 23 พ.ค. 66
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ (อ่าน 345) 23 พ.ค. 66
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (อ่าน 307) 23 พ.ค. 66
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (อ่าน 338) 23 พ.ค. 66
ตรวจสอบการจ่ายเงินค่าสมาคมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 18) 25 มี.ค. 66
เอกสารยืมเงิน เบิกเงินเดินทางไปราชการ ล้างหนี้ ไฟล์ word แก้ไขได้ (อ่าน 34) 25 มี.ค. 66
สลิปเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (อ่าน 48) 23 มี.ค. 66
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 37) 13 ก.พ. 66
ภาพกิจกรรมกลุ่มบริหารงานอำนวยการ ประจำปี 2565 (อ่าน 327) 30 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 317) 30 ก.ย. 65
ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 44) 12 พ.ค. 65
แบบขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 829) 15 ก.พ. 64