งานนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ลิ้งส่งโครงการปีงบประมาณ 66
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 65
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประชุมจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 เทอม 1
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
สรุปแผนการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ63
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ64
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 64
ผลการประเมินคุณภาพภายในปี62
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
กลยุทธ์โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองปีงบ65
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
สถิติข้อมูลสารสนเทศ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 64
โครงการปีงบประมาณ 2563
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 64
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ63
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 64
SAR โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 63
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 63