กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานผลการปฏิบิติงานกลุ่มบริหารวิชาการ2565 (อ่าน 128) 23 ก.พ. 66
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 509) 06 มิ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 57) 31 พ.ค. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 55) 31 พ.ค. 65
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 53) 28 ส.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 41) 28 ส.ค. 64
ตารางสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 43) 28 ส.ค. 64
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (อ่าน 68) 07 ก.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 73) 17 มิ.ย. 64
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 684) 29 มี.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 95) 29 มี.ค. 64
คำสั่งนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2989) 29 มี.ค. 64
ผลการประเมินกลุ่มบริหารงานวิชาการ63 (อ่าน 546) 24 ก.พ. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 91) 07 ส.ค. 63
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดข (อ่าน 786) 07 ส.ค. 63
ปฏิทินฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี2563 (อ่าน 826) 07 ส.ค. 63
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (อ่าน 787) 07 ส.ค. 63
ปพ.5 ปี2563 (อ่าน 818) 07 ส.ค. 63
แนวปฎิบัติการเรียนออนไลน์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (อ่าน 748) 07 ส.ค. 63
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 774) 07 ส.ค. 63
ปฏิทินการสอบโอเนต 2563 (อ่าน 809) 07 ส.ค. 63
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบ (อ่าน 1342) 14 มี.ค. 61
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 1290) 08 ก.พ. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559 (อ่าน 1352) 25 ธ.ค. 60
แผนปฏิบัติการปี2561 (อ่าน 1383) 25 ธ.ค. 60
คำสั่งอบรมPLC (อ่าน 1823) 11 ก.ย. 60
คำสั่งสอบกลางภาค-1.60 (อ่าน 1551) 11 ก.ย. 60
คำสั่งนิเทศภายใน-ปีการศึกษา-2560 (อ่าน 7195) 11 ก.ย. 60
สรุปผลการนิเทศภายในปีการศึกษา-2560 (อ่าน 1070) 11 ก.ย. 60
รายงานการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน (อ่าน 1128) 11 ก.ย. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา-ปีการศึกษา2560 (อ่าน 1044) 11 ก.ย. 60
รายงานขยายผลชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC (อ่าน 1160) 11 ก.ย. 60
คำสั่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 973) 11 ก.ย. 60
เกียรติบัตรร่วมจัดนิทรรศการงานสมโภชฉลองอุโบสถและตัดหวายลูกนิมิต (อ่าน 1000) 10 ก.พ. 60
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ (อ่าน 1270) 01 มี.ค. 59
คำสั่งงานวิชาการ (อ่าน 7309) 01 มี.ค. 59