NKW Model
NKW Model โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
NKW Model โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
N  =  Network (เครือข่าย)
K  =  Knowledge (ความรู้)
W = Willingness (ความพึงพอใจ)
      
      N (Network) โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา มีเครือข่ายการจัดการศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุก องค์กร ชุมชน และเครือข่ายการเรียนรู้ ที่เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ
     K (Knowledge) โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยามีการ การจัดการความรู้ สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนในห้องเรียน นอกห้องเรียน และความถนัดแต่ละบุคคล มีการนำความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ แล้วนำมาเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี   
     W (Willingness) บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
         
       ก
ารใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและมีความสุข
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 234 ครั้ง