แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและประชาธิปไตยในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.98 KB
Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 707.27 KB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.87 MB