การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดโครงการเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ( บวร : บ้าน วัด โรงเรียน )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.84 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน (บวร : บ้าน วัด โรงเรียน) ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB