การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาจากศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำเกลี้ยงเป็นประจำทุกเดือน หรือประชุมเมื่อมีกิจราชการเร่งด่วน
เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด