นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.28 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.85 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.5 KB