แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB