คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document การรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.06 KB
Adobe Acrobat Document การขอย้ายเข้าเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.11 KB
Adobe Acrobat Document การขอย้ายออกนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.61 KB
Adobe Acrobat Document การขอผ่อนผันนักเรียนเข้าเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.64 KB
Adobe Acrobat Document การขอลาออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.88 KB
Adobe Acrobat Document การขอเทียบโอนผลการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.3 KB
Adobe Acrobat Document การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.33 KB
Adobe Acrobat Document การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.43 KB