กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19/2560 พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ.2534 แก้ไขฉบับที่8   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.21 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไข 2551-2554   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.32 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไข พ.ศ.2551-2557   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.91 KB