ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 131
คำสั่งแม่บท2558 Word Document ขนาดไฟล์ 522.5 KB 123
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 104
SAR-57 Word Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 86
หนังสือขอความอนุเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 202.67 KB 16087
รับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 297.53 KB 7523
หนังสือออก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.96 MB 73
คำสั่งไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 149
หนังสือออก อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 99.49 KB 3709
แผนม.6_ปรับปรุง 3062
แบบประเมินหลังแผน 89
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 108
ตัวอย่างคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 114
แผนงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.99 KB 96
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.57 KB 173
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139 KB 347
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 194
วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 265
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 79.33 KB 145
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.66 KB 174
คำสั่งแม่บท2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.95 KB 413
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา2557 Word Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 244
ฟอนต์สารบรรณ9เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351.14 KB 104
ฟอนต์ Sarabun New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.69 KB 114
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 704.14 KB 112
โปรแกรมช่วยCopy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 80
โปรแกรมแก้ซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.22 KB 115
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 24.27 KB 212
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 89
13 ฟอนต์ ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 92