ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 147
คำสั่งแม่บท2558 Word Document ขนาดไฟล์ 522.5 KB 144
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 110
SAR-57 Word Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 100
หนังสือขอความอนุเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 202.67 KB 24603
รับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 297.53 KB 13109
หนังสือออก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.96 MB 80
คำสั่งไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 173
หนังสือออก อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 99.49 KB 4568
แผนม.6_ปรับปรุง 3197
แบบประเมินหลังแผน 96
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 113
ตัวอย่างคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 129
แผนงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.99 KB 101
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.57 KB 193
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139 KB 461
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 201
วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 295
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 79.33 KB 152
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.66 KB 181
คำสั่งแม่บท2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.95 KB 423
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา2557 Word Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 264
ฟอนต์สารบรรณ9เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยอัตโนมัติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351.14 KB 111
ฟอนต์ Sarabun New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.69 KB 128
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 704.14 KB 123
โปรแกรมช่วยCopy RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 97
โปรแกรมแก้ซ่อนโฟลเดอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.22 KB 132
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 24.27 KB 225
Fonts RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 100
13 ฟอนต์ ราชการไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 105