ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 (นักเรียน)
24 ต.ค. 57 นักเรียนรับตารางเรียน และอุปกรณ์การเรียน
23 ต.ค. 57 ร่วมพิธี วันปิยมหาราช
22 ต.ค. 57 ครูลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
13 ต.ค. 57 ถึง 21 ต.ค. 57 ปิดภาคเรียนที่ 1/2557
04 ต.ค. 57 ถึง 09 ต.ค. 57 ส่งผลการเรียน
29 ก.ย. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
22 ก.ย. 57 รับ bookmark ที่งานทะเบียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02 มิ.ย. 57 อบรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
อบรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ระบบ data Management Center
เทคโนโลยีสารสนเทศ
06 พ.ค. 57 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
admin