ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 58 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4 คลิกที่นี่เลยค่ะ
NKWS Model
NKWS Model
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
นายชัยยา บัวหอม
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา นำเสนอความคืบหน้าโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ต่อท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ วันที่ 15 มีนาคม 2564 15 มี.ค. 64
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาด หัวข้อ “ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 11 ส.ค. 63
การแนะนำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 07 ส.ค. 63
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ ม.4 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 05 มิ.ย. 63
อบรมครูและบุคลากรหลักสูตรแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.63 05 มิ.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 17 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 16 พ.ค. 63
แจ้งให้นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่ม LINE ห้องเรียนปีการศึกษา 2563 16 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 22 เม.ย. 63
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 18 เม.ย. 63
งานธุรการ
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 19 เม.ย. 64
เชิญเข้าร่วมการประชุม SEAMEO Congress 2021 (Virtual) 19 เม.ย. 64
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สพม.ศกยศ 19 เม.ย. 64
คำสั่งคุมสอบ กศน.น้ำเกลี้ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 02 เม.ย. 64
คำสั่งคุมสอบ O - NET ม.6 29 มี.ค. 64
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) 24 มี.ค. 64
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 23 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวันพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 23 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
เอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินเดินทางไปราชการ (ไฟล์ Word) 23 มี.ค. 64
คำสั่งเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 64
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 17 ก.พ. 64
การเบิกเงินเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 64
แบบขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล 15 ก.พ. 64
ค่าเทอมและค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 15 ก.พ. 64
บันทึกข้อความยืมเงิน / แบบสัญญายืมเงิน (ไฟล์ word) 10 ก.พ. 64
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กระบวนการบริหารและการจัดการ 29 มี.ค. 64
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 29 มี.ค. 64
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 29 มี.ค. 64
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 29 มี.ค. 64
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 29 มี.ค. 64
6)มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 29 มี.ค. 64
5)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 29 มี.ค. 64
4)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 29 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคลและภาคีเครือข่าย
กลุ่มบริงานบุคคลจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาชุดใหม่ 15 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากสหวิทยาเขตกันทรารมย์ 13 มี.ค. 64
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 20 ธ.ค. 63
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 09 ต.ค. 63
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 09 ต.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาอื่น 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ เยี่ยมคลอดครูและผูกแขนหลาน 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ วางพวงหรีดและเคารพศพญาติครูที่ถึงแก่กรรม 08 ส.ค. 63
งานนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปแผนการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ63 30 มี.ค. 64
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ64 20 มี.ค. 64
ผลการประเมินคุณภาพภายในปี62 15 มี.ค. 64
กลยุทธ์โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองปีงบ65 12 มี.ค. 64
สถิติข้อมูลสารสนเทศ 07 มี.ค. 64
โครงการปีงบประมาณ 2563 07 มี.ค. 64
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ63 07 มี.ค. 64
SAR โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2562 10 ส.ค. 63
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
การประเมินผลงานกิจการ 29 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ 29 มี.ค. 64
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2563 11 ม.ค. 64
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 11 ก.ย. 63
คำสั่งครูที่ปรึกษา แก้ไขเพิ่มเติม 24 ส.ค. 63
แปรผล การประเมินด้านอารม์ (EQ) 24 ส.ค. 63
คำสั่งอบรมคาบคุณธรรมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 03 ส.ค. 63
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 03 ส.ค. 63
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 08 ส.ค. 63
ระเบียบโรงอาหารโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยาปี2563 08 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงอาหารและโภชนาการ 08 ส.ค. 63
การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 07 ส.ค. 63
เขตพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานต้นสังกัด
สพม.ศกยส.
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ข่าวการศึกษา
งานคุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโดย ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เปิดงานคุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมนิทรรศการ
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กราบพระพุทธรูป
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปลูกไม้พะยูง
ต้อนรับ ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"
โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"
โครงการ "นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
โรงอาหาร (91/1) 03 ธ.ค. 63
ติดราคาของทุกชิ้นในสหกรณ์ (157/0) 22 ก.ย. 63
เพื่อนๆคิดอย่างไรกับการเเต่งหน้ามาโรงเรียน (166/1) 22 ก.ย. 63
อยากไห้รร.พาไปทัศนศึกษาไกล (162/2) 22 ก.ย. 63
การเปลี่ยนกางเกงวอร์มแบบใหม่ (299/15) 26 ส.ค. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ